Izvedba novih ozemljitev jamborov – DV 2×110 kV Pivka – Postojna

Izvedba novih ozemljitev jamborov – DV 2×110 kV Pivka – Postojna

Investitor: Elektro Primorska d.d. Nova gorica

Naročnik: CPK d.d.

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

Na obstoječih jamborih daljnovoda DV 2×110 kV Pivka – Postojna pričenjamo z odstranitvijo starih ozemljil z jamborov št. 18,19, 20 ter 22, za izvedbo teh del izvajamo izkop jarkov za ozemljitev v terenu III-V kategorije, s polaganje pocinkanega valjanca ter izvedbo priključitev na ozemljilne sisteme. Valjanec polagamo pokončno v izkopane jarke dimenzij 0,4 x 0,9 m, pred tem nasujemo v jarek posteljico iz prebrane zemlje v debelini 20 cm ter na katero pokončno položimo valjanec katerega v nadaljevanju prekrijemo z novo plastjo prebrane zemlje v debelini 20 cm.

Izkop jarka za ozemljitev v III-V ktg. zemljine

Izkop jarka za ozemljitev v III-V ktg. zemljine

Dolžina ozemljitvenih trakov na jamborih bo znašala od 35 m do 60 m, dolžina kraka je odvisna od specifične upornosti materiala – zemljine s katero se zasipava valjanec in kanal. Da dosežemo zahtevano upornost zemljine v katerem se nahaja valjanec, ne smemo vgrajevati grušča in kamenja saj ta poslabšata učinkovitost ozemljitvenega valjanca. 

Izkopani kraki jamborjev merijo v dolžino od 25 do 60 m, odvisno od prevodnosti terena.

Izkopani kraki jamborjev merijo v dolžino od 35 do 60 m, odvisno od specifične prevodnosti terena.

Ozemljitveni valjanec se bo priključil na vogalnike jeklenih stebrov posameznega jambora, na tem mestu se ozemljitveni trak zaradi korozije zaščiti s samoskrčno izolacijsko cevjo, ki sega 0,5m v zemljino in 0,5m nad teren. Pri tem projektu je predvidena vgradnja in montaža cca. 970 m valjanca za izvedbo 16 ozemljitvenih krakov na štirih jamborih.

Vzpostavitev optičnega omrežja

Vzpostavitev optičnega omrežja

Naročnik:Aerodrom Ljubljana d.o.o.

Izvajalec: Pirnat d.o.o.

Za Aerodrom Ljubljana pričenjamo z ureditvijo telekomunikacijskega omrežja z enorodovno – single mode optiko. Zgradili bomo glavno komunikacijsko vozlišče v objektu 15 in glavno lokacijsko vozlišče v objektu 47B. V večini primerov bomo novo ureditev TK izvedli v obstoječih komunikacijskih omarah, na mestih kjer to ni možno pa bomo postavili nove omare. Pri gradnji telekomunikacijskega omrežja bomo uporabljali eno rodovne – single mode optične kable z 12, 24, 48, 96 vlakni. Uporabili jih bomo za izvedbo notranje in zunanje uporabe brez halogena. Optične kable bomo zaključili na optičnih panelih z LC-UPC konektorji skladno z zahtevanimi standardi.

V glavnem komunikacijskem središču bomo preuredili obstoječe komunikacijske omare v obstoječi varni sobi zaradi namestitve novih SM optičnih delilnikov. V lokacijskem vozlišču pa bomo vgradili novo komunikacijsko omaro za namestitev novih optičnih delilnikov. Nova komunikacijska naprave pa se bo iz vozlišča povezala z obstoječim UPS razdelilnikom. Izvedli bomo tudi novo električno napajanje obstoječega komunikacijskega vozlišča.

V nadaljevanju izvedbe projekta bo sledil še opis del na področju izvedbe telekomunikacijskih instalacij v objektih ter izvedbe telekomunikacijskih instalacij med objekti.

PC Mačkovec – Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

PC Mačkovec – Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

Naročnik: Občina Postojna

Izvajalec: Pirnat d.o.o.

Pričenjamo z gradnjo nove pretočne celice Mačkovec s prostornino 150 m3. Nov objekt je projektiran v dvocelični izvedbi, kar bo omogočalo lažje servisiranje in upravljanje z objektom.  Z gradnjo nove pretočne celice Mačkovec se bodo izboljšale hidravlične razmere, zagotovljena pa bo tudi ustrezna infrastruktura na sistemu, ki jo bo možno varneje in bolj učinkovito upravljati.

PC Mačkovec - pretočna celica

Risba pretočne celice Mačkovec

Pred pričetkom gradnje smo v sklopu pripravljalnih del območje izkopa očistiti obstoječe vegetacije. Nov objekt bo vkopan v brežino, tako da bo viden le vhod in portal s krilnimi zidovi. Okolica objekta bo zavarovana z žično ograjo višine 2 m. Do merilne celice Mačkovci bo v fazi gradnje izvedena makadamska dostopna pot iz bližnje gozdne poti, ki se bo po končani gradnji ohranila za potrebe servisiranja. Izkopi se bodo izvajali kot odprti izkop v kamnini pretežno IV. – V. kategorije s pikiranjem.

Izkop se izvaja v brežini, v kamnini pretežno IV.- V. kategorije s pikiranjem.

Izkop se izvaja v brežini, v kamnini pretežno IV.- V. kategorije s pikiranjem.

V pretočni celici Mačkovec je predvidena izvedba dveh glavnih vej, preliva in praznotoka. Dovodna veja Ø 450 iz smeri Malni se bo iz strani navezovala v armaturno celico in bo simetrično speljana v vodni celici.Iztočna veja Ø 400 bo iz vodnih celic speljana v armaturno celico in se bo nato navezovala na predviden cevovod v smeri VH Sovič.

Izkopi se izvajajo v prisotnosti in pod nadzorom geomehanika, planum temeljnih tal se po izkopu grobo splanira, tako da je zagotovljeno čimboljše odvodnjavanje.

Izkop gradbene jame v 5.ktg. zemljine z vkopom v brežino za pretočno celico PC Mačkovec

Izkop gradbene jame v 5.ktg. zemljine z vkopom v brežino za pretočno celico PC Mačkovec

 

Izkop humusa v debelini 20-30 cm, ter planiranje tal. Na tem mestu se bo uredila dovozna makadamska pot do PC Mačkovec.

Izkop humusa v debelini 20-30 cm, ter planiranje tal. Na tem mestu se gradi dovozna makadamska pot do PC Mačkovec.

TP/K OC Hinje z 20 kV priključnim kablovodom in NN razvodom

TP/K OC Hinje z 20 kV priključnim kablovodom in NN razvodom

Naročnik: Elektro Ljubljana d.d.

Izvajalec: Pirnat d.o.o.

Za napajanje Obrtne cone Hinje gradimo novo transformatorsko postajo (TP/K), z močjo do 630 kVA. TP/K meri 2,0×2,5m, nadzemne višine 1,9 m, ki je delno vkopana, tako da je cel transformator pod nivojem zemljišča. Ohišje TP je iz aluminijeve legure, ki je v vkopanem delu še dodatno zaščiteno, korito ohišja je neprepustno za tekočine in dovolj veliko da zadrži celotno količino hladilne tekočine, ki bi ob morebitni okvari iztekla iz transformatorja. Temeljni del sega v zemljo in je oljetesne izvedbe.

Izkop jarka dimenzij 0,4m x 0,9m za SN kablovod v skupni dolžini 435m. SN kablovod AXAL-TT 3x95/25mm2 bomo uvlekli po celi trasi v žaščitno cev PVC fi 160mm, ki služi za mehansko zaščito SN kablovoda. Za polaganje optičnega kabla bomo ob kablovodu položili PEHD dvojček PE02 2 x fi 50mm

Izkop jarka dimenzij 0,4m x 0,9m za SN kablovod v skupni dolžini 435m.

SN kablovod AXAL-TT 3×95/25mm2 bomo uvlekli po celi trasi v žaščitno cev PVC fi 160mm, ki služi za mehansko zaščito SN kablovoda. Za polaganje optičnega kabla bomo ob kablovodu položili PEHD dvojček PE02 2 x fi 50mm.

TP Hinje z dvema kabelskima jaškoma za uvod in izvod SN in NN kablov

TP Hinje z dvema kabelskima jaškoma za uvod in izvod SN in NN kablov

Gradbeni del je potekal tako, da smo na dnu gradbene jame vgradili tampon in izdelali betonsko ploščo debeline 20 cm, tako, da je TP v ravnini in stabilna. Jamo okoli TP smo zasuli s prodom, tako da je omogočena boljša drenaža. Na nivoju zemljišča bomo naredili betonsko ploščo debeline 15cm na katero bomo položili plošče iz pranega kulirja. Zaradi lažje izvedbe uvodov in izvodov SN in NN kablov smo ob TP zgradili dva betonska jaška  dimenzij 1,5×1,5×1,7m, ki sta opremljena z dvojnim litoželeznim pokrovom z odstranljivo prečko dimenzij 1,3×0,6m. Med sebj sta jaška povezana z desetimi PVC cevmi fi 110mm.

TP Hinje, dokončanje transformatorske postaje, in ureditev okolice.

TP Hinje, dokončanje transformatorske postaje, in ureditev okolice.

Izvedba priključka na drog, ki je izveden s strani monterjev Kočevje PE Elektra Ljubljana

Izvedba priključka na drog, ki je izveden s strani monterjev Kočevje PE Elektra Ljubljana

 

 

Urejanje kanalizacije v Kazarjah

Urejanje kanalizacije v Kazarjah

Investitor: Občina Postojna

Naročnik: CPK d.d., Koper

Gradnja kanalizacije v Kazarjah zajema skupno dolžino 410 m1 komunalne kanalizacije, 340 m1 meteorne kanalizacije ter 212 m1 kabelske kanalizacije. Izvedlo se bo tudi asfaltiranje z vgradnjo asfalta v skupni površini 620 m2.

Polaganje PVC UKC SN8 kanalizacijskih cevi dim. od fi 125 mm do fi 315 mm na betonsko podlago iz betona C10/15 v debelini 10 cm, s polnim obbetoniranjem cevi. Izveden je priključek na že obstoječi jašek (stik z jaškom je zatesnjen z gumi tesnilom).

Polaganje PVC UKC SN8 kanalizacijskih cevi dim. od fi 125 mm do fi 315 mm na betonsko podlago iz betona C10/15 v debelini 10 cm, s polnim obbetoniranjem cevi. Izveden je priključek na že obstoječi jašek (stik z jaškom je zatesnjen z gumi tesnilom).