Pričetek gradnje komunalne opreme za OLN območje Štanjel II. faza

Pričetek gradnje komunalne opreme za OLN območje Štanjel II. faza

Investitor in naročnik: Občina Komen

Izvajalec:Pirnat d.o.o.

V podjetju Pirnat, smo pričeli z gradnjo komunalne opreme 2. faze OLN za območje Štanjel in sicer za ureditev: fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in zunanje ureditve (obnova tlakov in poti).

Pri izvedbi kanalizacije bomo vgrajevali PVC SN8 cevi fi 200 in fi 250 mm, ter jaške od fi 600 do fi 800 mm, nekateri jaški bodo PE drugi pa betonski. Na novo zgrajeni kanalizacijski sistem bo povezan s čistilno napravo Štanjel. Pri gradnji meteorne kanalizacije bomo uporabljali PVC SN8 cevi fi 250, ter jaške od fi 400, fi 600 do fi 800; seveda bomo za odvajanje meteorne vode z ulic in dvorišč zgradili tudi vtočne jaške in linijske rešetke, katerih funkcija je, da odvajajo meteorno vodo v meteorno kanalizacijo.

Med gradnjo komunalne opreme kjer se bodo vršili izkopi, za gradnjo komunalnih vodov, bomo obnovili vse površine v skladu z določitvami, ki so predvidene v Občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro.

Več o gradnji vodovoda ter javne razsvetljave pa v sredini meseca julija.