Odsek “vodarna Malni – pretočna celica Mačkovec”

Odsek “vodarna Malni – pretočna celica Mačkovec”

Naročnik: Občina Postojna

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

Pri gradnji vodovoda na trasi vodarna Malni – pretočna celica Mačko v podjetju Pirnat d.o.o. izvajamo gradbena in montažna dela; Pri zemeljskih delih se izvaja izkop v zemljini V. kategorije, material od izkopa se odlaga na rob jarka, en del izkopanega materiala se deponira na začasni deponiji, višek pa odvažamo na stalno deponijo. Po izkopu se planira dno gradbene jame strojno in ročno, ko je jarek očiščen vgradimo peščeno posteljico na katero položimo vodovodne cevi in jih montiramo skladno z navodili proizvajalca, ter jih obsipamo s peskom 30 cm nad temenom cevi, na pesek položimo opozorilni trak, nato pa preostanek jarka zasipamo z izkopanim materialom z roba jarka ter iz začasne deponije. Izkopani material za zasip jarka ne sme vsebovati zrn večjih od 1/8 premera cevi.

Izkop za izgradnjo vodovoda se izvaja v zemljini V. kategorije

Izkop za izgradnjo vodovoda se izvaja v zemljini V. kategorije

Izkop v strm teren za izgradnjo vodovoda se izvaja v zemljini V. kategorije

Izkop v strm teren za izgradnjo vodovoda se izvaja v zemljini V. kategorije

Montaža vodovodnih cevi fi 450 mm 1

Montaža vodovodnih cevi fi 450 mm

Pri gradnji vodovoda premagujemo višinske razlike, z vodarne Malni bomo prečrpavali vodod v pretočno celico Mačkovec s te pa bomo gravitacijsko napajali vodohran Sovič

Pri gradnji vodovoda premagujemo višinske razlike, z vodarne Malni bomo prečrpavali vodo v pretočno celico Mačkovec s te pa bomo gravitacijsko napajali vodohran Sovič

Vezanje armature za izvedbo sridranja vodovodnih cevi fi 450 mm

Vezanje armature za izvedbo sridranja vodovodnih cevi fi 450 mm

 Odstranjevanje opaža na armiranobetonskih sidrih cevovoda fi 450 mm

Odstranjevanje opaža na armiranobetonskih sidrih cevovoda fi 450 mm

Med vodarno Malni in novo pretočno celico Mačkovec je v izgradnji cevovod Ø450 v dolžini 1046 m. Ob trasi vodovoda gradimo tudi telekomunikacijske in elektro kanalizacijske vode za potrebe krmiljenja in napajanja pretočne celice Mačkovec, telekomunikacijska kanalizacija je zgrajena s cevjo za optiko PEHD 2 x fi 50 mm, ielktro kanalizacija pa je zgrajena s cevjo PVC STIGMAFLEX fi 160 mm.

Gradnja telekomunikacijskih in elektro vodov za potrebe krmiljenja in napajanja pretočne celice Mačkovec

Gradnja telekomunikacijskih in elektro vodov za potrebe krmiljenja in napajanja pretočne celice Mačkovec

Pri gradnji pretočne celice Mačkovec smo 110 m cevovoda izvedli s podvrtavanjem, pri čemer smo uporabili HDD tehnologijo. Podvrtavanja smo se lotili zato, da bo investitor privarčeval pri porabi električne energije ki se porablja za prečrpavanje vode med črpališčem in vodohranom.  Z izvedbo vrtine se zmanjša višina črpanja preko vzpetine za okoli 10 m in zagotovi ustreznejše odzračevanje, tako tlačnega, kot tudi gravitacijskega dela cevovoda. Takšna rešitev zagotavlja 5-7%-ni prihranek porabljene električne energije črpanja (stari objekt PC Mačkovec se zaradi neugodne lokacije in neprimernega volumna opusti).

Podvrtavanje za cevovod - Ugodnejši potek vodovoda se doseže s podvrtavanjem pod obstoječim objektom PC Mačkovec v dolžini 150

Podvrtavanje za cevovod – Ugodnejši potek vodovoda se doseže s podvrtavanjem pod obstoječim objektom PC Mačkovec v dolžini 150m

Uvlačenje cevi fi 450 mm v vrtino za PC Mačkovec

Uvlačenje cevi fi 450 mm v vrtino za pretočno celico Mačkovec

 

Gradnja bazne postaje Moste pri Komendi

Gradnja bazne postaje Moste pri Komendi

Naročnik: GVO d.o.o.

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

Telekom Slovenije je pričel z gradnjo novih baznih postaj, v podjetju PIRNAT d.o.o. že gradimo temelje za antenski stolp in zabojnik. Temelji antenskega stolpa so dimenzij 5x5m in višine 1,9m, temeljna plošča je višine 0,8m; temeljni nastavki ta “noge” antene so dimenzij 1x1x1,1m. Temelj je narejen iz vodoneprepustnega betona MB30, uporabljena armatura je tipa RA 400/500, podložni beton MB10 pod temelji je debeline 10 cm. Sidra za antenski stolp so bila vgrajena že ob betoniranju temelja.

Temelji in temeljna plošča za bazno postajo Moste pri Komendi

Temelji in temeljna plošča za bazno postajo Moste pri Komendi

Za potrebe bazne postaje bodo nameščene aparature v zabojniku, ta pa bo stal na temelju 2,7×4,7×0,2m; temelj je narejen iz MB30 betona in v njem je vgrajena armatura Q335 MAG 500/560.

Objekt je zaščiten z montažno panelno ograjo višine 2,0m in vrati dim. 1×2,0m s cilindrično ključavnico. Panelna ograja je montirana na predhodno vgrajene nosilce ki so obbetonirani v temeljni plošči bazne postaje, dolžina ograje je 26m.

 

Gradnja optičnega omrežja in elektro kanalizacije za elektronsko cestninjenje tovornih vozil

Gradnja optičnega omrežja in elektro kanalizacije za elektronsko cestninjenje tovornih vozil

Naročnik: ELGO-NOVA d.o.o.

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

V podjetju PIRNAT d.o.o. smo za potrebe Darsa na slovenskih avtocestah začeli graditi kabelsko kanalizacijo za optično in elektro omrežje, ki je namenjeno gradnji prvih cestninskih portalov, ki bodo omogočali vzpostavitev elektronskega cestninskega sistema za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso več kot 3500 kg, avtobuse in druga vozila.

Optični kabel se bo zaključil na optičnem delilniku v elektro omari ob portalu.

Omarica za potrebe elektronskega cestninjenja pri jašku za TK kanalizacijo

Omarica za potrebe elektronskega cestninjenja pri jašku za TK kanalizacijo

Vsak portal bo imel nameščeni sprejemniki z vgrajeno DSRC (dedicated short range communication) tehnologijo. Ti sprejemniki s frekvenco 5,8 GHz komunicirajo z v tovornem vozilu vgrajeno napravo. Od 126 portalov jih bo 15 dodatno opremljenih z napravami za stacionarni cestninski nadzor.

Lokacija: Cestninski portal Razdrto razcep Nanos - izkop gradbene jame za PEHD fi 50 mm

Lokacija: Cestninski portal Razdrto razcep Nanos – izkop gradbene jame za vgradnjo PEHD fi 2×50 mm in stigmaflex fi 63 mm

V vzdreževalnih jaških ki so dimenzijsko prilagojeni za izvedbo uvlačenja energetskih in telekomunikacijskih kablov potekajo dela kot so: tlačni preizkus tesnosti obstoječih PEHD cevi, vpihovanje, sovpihovanje, uvlačenje optičnih kablov, izdelava novih spojk in označevanje optičnih kablov.

Vzdrževalni jašek za TK kanalizacijo

Vzdrževalni jašek za TK kanalizacijo

Odpiranje spojke na PEHD cevi in uvlačenje optičnega kabla

Odpiranje spojke na PEHD cevi in uvlačenje optičnega kabla

 

Pretočna celica Mačkovec – Armiranobetonska dela

Pretočna celica Mačkovec – Armiranobetonska dela

Naročnik: Občina Postojna

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

Pretočna celica Mačkovec je armiranobetonska stenasta konstrukcija sestavljena iz rezervoarskega dela in jaška za potrebe vzdrževalnih del. Objekt je delno vkopan. Konstrukcija je pravokotne tlorisne oblike, gabaritov 10,9×11,4 m in višine 5,3 m od dna temelja.

PC Mačkovec - petočna celica

Temeljenje pretočne celice Mačkovec je izvedeno na talni plošči debeline 30 cm, ki je pod stenami rezervoarja ojačena s kontra gredami. Temeljenje je izvedeno v raščena tla (skala).  Pod temeljnimi gredami in temeljno ploščo je 10 cm podložnega betona kvalitete C12/15.

Vgrajevanje armature iz jekla razreda S500 za izvedbo temeljne plošče pretočne celice Mačkovec

Vgrajevanje armature iz jekla razreda S500 za izvedbo temeljne plošče pretočne celice Mačkovec

Uporabljeni beton je vodoneprepusten,  kvalitete C30/37, armaturne palice pa iz jekla kvalitete S500. Podložni beton je kvalitete C12/15. Ves uporabljeni material mora ustrezati vsem veljavnim predpisom ter zahtevam sodobne tehnike in materialov.

Betoniranje temeljne plošče z vodoneprepustnim betonom kvalitete C30/37

Betoniranje temeljne plošče z vodoneprepustnim betonom kvalitete C30/37

Vgradnja aermature za stene pretočne celice Mačkovec

Vgradnja armature za stene pretočne celice Mačkovec

Celotna nosilna armiranobetonska konstrukcija je narejena iz vodoneprepustnega betona. Za doseganje vodoneprepustnosti smo med fazami gradnje (med talno ploščo in stenami) izvedli tesnjenje stikov s SIKA SWELL nabrekajočimi trakovi, skladno z zahtevami proizvajalca in projektanta po zahtevanih detajlih. Stene vodohrana in talna plošča so debele 30 cm, krovna plošča pa je debeline 25 cm.

Vgradnja vodoneprepustnega betona v dvostranski opaž armiranobetonskih sten pretočne celice Mačkovec

Vgradnja vodoneprepustnega betona v dvostranski opaž armiranobetonskih sten pretočne celice Mačkovec

Portal pretočne celice iz armiranobetonske stene po razopaženju dvostranskega opaža

Portal pretočne celice iz armiranobetonske stene po razopaženju dvostranskega opaža

 

Rezervaurski del sestavljata dva rezervoarja. Stena med rezervoarjema in stena, ki loči dotočni in iztočni del rezervoarja je debeline 30 cm. Pretočno celico Mačkovec smo zaščitili tudi s hidroizolacijo po gradbenem projektu ter zaščito hidroizolacije z xps izolacijskimi ploščami. Na vrhu vodohrana je 130 cm zemeljskega zasutja. Skozi zemeljsko zasutje in krovno ploščo je izvedeno prezračevanje vodohrana.