Naročnik: Občina Postojna

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

Pretočna celica Mačkovec je armiranobetonska stenasta konstrukcija sestavljena iz rezervoarskega dela in jaška za potrebe vzdrževalnih del. Objekt je delno vkopan. Konstrukcija je pravokotne tlorisne oblike, gabaritov 10,9×11,4 m in višine 5,3 m od dna temelja.

PC Mačkovec - petočna celica

Temeljenje pretočne celice Mačkovec je izvedeno na talni plošči debeline 30 cm, ki je pod stenami rezervoarja ojačena s kontra gredami. Temeljenje je izvedeno v raščena tla (skala).  Pod temeljnimi gredami in temeljno ploščo je 10 cm podložnega betona kvalitete C12/15.

Vgrajevanje armature iz jekla razreda S500 za izvedbo temeljne plošče pretočne celice Mačkovec

Vgrajevanje armature iz jekla razreda S500 za izvedbo temeljne plošče pretočne celice Mačkovec

Uporabljeni beton je vodoneprepusten,  kvalitete C30/37, armaturne palice pa iz jekla kvalitete S500. Podložni beton je kvalitete C12/15. Ves uporabljeni material mora ustrezati vsem veljavnim predpisom ter zahtevam sodobne tehnike in materialov.

Betoniranje temeljne plošče z vodoneprepustnim betonom kvalitete C30/37

Betoniranje temeljne plošče z vodoneprepustnim betonom kvalitete C30/37

Vgradnja aermature za stene pretočne celice Mačkovec

Vgradnja armature za stene pretočne celice Mačkovec

Celotna nosilna armiranobetonska konstrukcija je narejena iz vodoneprepustnega betona. Za doseganje vodoneprepustnosti smo med fazami gradnje (med talno ploščo in stenami) izvedli tesnjenje stikov s SIKA SWELL nabrekajočimi trakovi, skladno z zahtevami proizvajalca in projektanta po zahtevanih detajlih. Stene vodohrana in talna plošča so debele 30 cm, krovna plošča pa je debeline 25 cm.

Vgradnja vodoneprepustnega betona v dvostranski opaž armiranobetonskih sten pretočne celice Mačkovec

Vgradnja vodoneprepustnega betona v dvostranski opaž armiranobetonskih sten pretočne celice Mačkovec

Portal pretočne celice iz armiranobetonske stene po razopaženju dvostranskega opaža

Portal pretočne celice iz armiranobetonske stene po razopaženju dvostranskega opaža

 

Rezervaurski del sestavljata dva rezervoarja. Stena med rezervoarjema in stena, ki loči dotočni in iztočni del rezervoarja je debeline 30 cm. Pretočno celico Mačkovec smo zaščitili tudi s hidroizolacijo po gradbenem projektu ter zaščito hidroizolacije z xps izolacijskimi ploščami. Na vrhu vodohrana je 130 cm zemeljskega zasutja. Skozi zemeljsko zasutje in krovno ploščo je izvedeno prezračevanje vodohrana.