Naročnik: Občina Postojna

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

Pri gradnji vodovoda na trasi vodarna Malni – pretočna celica Mačko v podjetju Pirnat d.o.o. izvajamo gradbena in montažna dela; Pri zemeljskih delih se izvaja izkop v zemljini V. kategorije, material od izkopa se odlaga na rob jarka, en del izkopanega materiala se deponira na začasni deponiji, višek pa odvažamo na stalno deponijo. Po izkopu se planira dno gradbene jame strojno in ročno, ko je jarek očiščen vgradimo peščeno posteljico na katero položimo vodovodne cevi in jih montiramo skladno z navodili proizvajalca, ter jih obsipamo s peskom 30 cm nad temenom cevi, na pesek položimo opozorilni trak, nato pa preostanek jarka zasipamo z izkopanim materialom z roba jarka ter iz začasne deponije. Izkopani material za zasip jarka ne sme vsebovati zrn večjih od 1/8 premera cevi.

Izkop za izgradnjo vodovoda se izvaja v zemljini V. kategorije

Izkop za izgradnjo vodovoda se izvaja v zemljini V. kategorije

Izkop v strm teren za izgradnjo vodovoda se izvaja v zemljini V. kategorije

Izkop v strm teren za izgradnjo vodovoda se izvaja v zemljini V. kategorije

Montaža vodovodnih cevi fi 450 mm 1

Montaža vodovodnih cevi fi 450 mm

Pri gradnji vodovoda premagujemo višinske razlike, z vodarne Malni bomo prečrpavali vodod v pretočno celico Mačkovec s te pa bomo gravitacijsko napajali vodohran Sovič

Pri gradnji vodovoda premagujemo višinske razlike, z vodarne Malni bomo prečrpavali vodo v pretočno celico Mačkovec s te pa bomo gravitacijsko napajali vodohran Sovič

Vezanje armature za izvedbo sridranja vodovodnih cevi fi 450 mm

Vezanje armature za izvedbo sridranja vodovodnih cevi fi 450 mm

 Odstranjevanje opaža na armiranobetonskih sidrih cevovoda fi 450 mm

Odstranjevanje opaža na armiranobetonskih sidrih cevovoda fi 450 mm

Med vodarno Malni in novo pretočno celico Mačkovec je v izgradnji cevovod Ø450 v dolžini 1046 m. Ob trasi vodovoda gradimo tudi telekomunikacijske in elektro kanalizacijske vode za potrebe krmiljenja in napajanja pretočne celice Mačkovec, telekomunikacijska kanalizacija je zgrajena s cevjo za optiko PEHD 2 x fi 50 mm, ielktro kanalizacija pa je zgrajena s cevjo PVC STIGMAFLEX fi 160 mm.

Gradnja telekomunikacijskih in elektro vodov za potrebe krmiljenja in napajanja pretočne celice Mačkovec

Gradnja telekomunikacijskih in elektro vodov za potrebe krmiljenja in napajanja pretočne celice Mačkovec

Pri gradnji pretočne celice Mačkovec smo 110 m cevovoda izvedli s podvrtavanjem, pri čemer smo uporabili HDD tehnologijo. Podvrtavanja smo se lotili zato, da bo investitor privarčeval pri porabi električne energije ki se porablja za prečrpavanje vode med črpališčem in vodohranom.  Z izvedbo vrtine se zmanjša višina črpanja preko vzpetine za okoli 10 m in zagotovi ustreznejše odzračevanje, tako tlačnega, kot tudi gravitacijskega dela cevovoda. Takšna rešitev zagotavlja 5-7%-ni prihranek porabljene električne energije črpanja (stari objekt PC Mačkovec se zaradi neugodne lokacije in neprimernega volumna opusti).

Podvrtavanje za cevovod - Ugodnejši potek vodovoda se doseže s podvrtavanjem pod obstoječim objektom PC Mačkovec v dolžini 150

Podvrtavanje za cevovod – Ugodnejši potek vodovoda se doseže s podvrtavanjem pod obstoječim objektom PC Mačkovec v dolžini 150m

Uvlačenje cevi fi 450 mm v vrtino za PC Mačkovec

Uvlačenje cevi fi 450 mm v vrtino za pretočno celico Mačkovec