Naročnik: Občina Postojna

Izvajalec: Pirnat d.o.o.

Pričenjamo z gradnjo nove pretočne celice Mačkovec s prostornino 150 m3. Nov objekt je projektiran v dvocelični izvedbi, kar bo omogočalo lažje servisiranje in upravljanje z objektom.  Z gradnjo nove pretočne celice Mačkovec se bodo izboljšale hidravlične razmere, zagotovljena pa bo tudi ustrezna infrastruktura na sistemu, ki jo bo možno varneje in bolj učinkovito upravljati.

PC Mačkovec - pretočna celica

Risba pretočne celice Mačkovec

Pred pričetkom gradnje smo v sklopu pripravljalnih del območje izkopa očistiti obstoječe vegetacije. Nov objekt bo vkopan v brežino, tako da bo viden le vhod in portal s krilnimi zidovi. Okolica objekta bo zavarovana z žično ograjo višine 2 m. Do merilne celice Mačkovci bo v fazi gradnje izvedena makadamska dostopna pot iz bližnje gozdne poti, ki se bo po končani gradnji ohranila za potrebe servisiranja. Izkopi se bodo izvajali kot odprti izkop v kamnini pretežno IV. – V. kategorije s pikiranjem.

Izkop se izvaja v brežini, v kamnini pretežno IV.- V. kategorije s pikiranjem.

Izkop se izvaja v brežini, v kamnini pretežno IV.- V. kategorije s pikiranjem.

V pretočni celici Mačkovec je predvidena izvedba dveh glavnih vej, preliva in praznotoka. Dovodna veja Ø 450 iz smeri Malni se bo iz strani navezovala v armaturno celico in bo simetrično speljana v vodni celici.Iztočna veja Ø 400 bo iz vodnih celic speljana v armaturno celico in se bo nato navezovala na predviden cevovod v smeri VH Sovič.

Izkopi se izvajajo v prisotnosti in pod nadzorom geomehanika, planum temeljnih tal se po izkopu grobo splanira, tako da je zagotovljeno čimboljše odvodnjavanje.

Izkop gradbene jame v 5.ktg. zemljine z vkopom v brežino za pretočno celico PC Mačkovec

Izkop gradbene jame v 5.ktg. zemljine z vkopom v brežino za pretočno celico PC Mačkovec

 

Izkop humusa v debelini 20-30 cm, ter planiranje tal. Na tem mestu se bo uredila dovozna makadamska pot do PC Mačkovec.

Izkop humusa v debelini 20-30 cm, ter planiranje tal. Na tem mestu se gradi dovozna makadamska pot do PC Mačkovec.