Naročnik: Občina Postojna

Izvajalec gradbenih in montažnih del : Pirnat d.o.o.

Pred pričetkom gradbenih in montažnih del je bilo potrebno vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu in zavarovati gradbišče. Vsa dela v bližini teh napeljav opravljamo v skladu s pogoji izstavljenih soglasij ter pod neposrednim nadzorstvom upravljavcev. Izkop in zasip jarka izvajamo po določilih projektanta ter proizvajalca cevi. Med izkopom zagotavljamo odvodnjavanje (črpanje vode iz jarkov) in redno preverjanje utrjenih površin brežin izkopa, izkopani jarek, zlasti pa brežine,  zaščitimo pred površinsko vodo in močnim dežjem, ki je v spomladanskem obdobju obilno.

Črpanje meteorne vode s potopnimi črpalkami iz jarka ob Reški csti v kmetijskem zemljišču na trasi VH Sovič - RO Zalog

Črpanje meteorne vode s potopnimi črpalkami iz jarka ob Reški csti v kmetijskem zemljišču na trasi VH Sovič – RO Zalog

Vgradnja in montaža vodovodnih cevi na trasi VH Sovič - RO Zalog

Vgradnja in montaža vodovodnih cevi na trasi VH Sovič – RO Zalog

Izkopan material se odlaga ob izkopanem jarku za takojšni zasip jarka potem, ko je vodovod položen ali na posebej predvideno začasno deponijo. Višek izkopanega materiala se odvaža na stalno deponijo.

Vgradnja vodovodne cevi na peščeno posteljico ter prečkanje TK vodovd ob Reški cesti na trasi VH Sovič - RO Zalog

Vgradnja vodovodne cevi na peščeno posteljico ter prečkanje TK vodovd ob Reški cesti na trasi VH Sovič – RO Zalog

Cevi se polagajo skladno s zahtevami dobavitelja vodovodnega materiala oziroma na peščeno posteljico debeline 10 +DN/10 cm na primerno nosilno  podlago.  Položeno cev  nato obsujemo v debelini 10 do 15 cm nad temenom cevi s peskom.  Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh cevi hkrati. Preostali izkop se zasuje z izkopanim materialom, ki pa ne sme vsebovati zrn večjih od 30 – 100 mm. Obsipi in zasipi vodovodnih cevi so sproti vibracijsko utrjeni v slojih debeline 30-40 cm.

zasip duktilnih cevi trasa ob Reški cesti VH Sovič RO Zalog

 

Na območju (kjer je so križanja z državno cesto), je predvideno podvrtavanje, le to izvajamo po tehnologiji vodenega vrtanja z radijskim usmerjanjem (HDD) z uporabo posebnih duktilnih cevi primernimi za uvlačenje.

Podvrtavanje pod Reško cesto v bližini BC Petrol 2 Podvrtavanje pod Reško ceto v bližini BC Petrol 1

Podvrtavanje pod Reško cesto v bližini BC Petrol 3

Podvrtavanje pod Reško cesto v bližini BC Petrol, z gradnjo trase vodovoda prečkamo Reško cesto in z gradnjo nadaljujemo od AC baze Darsa do naselja Zalog.

Nekaj malega na kratko o odseku Vodohran Sovič – Regulacijski objekt Zalog…

Iz vodohrana Sovič poteka odvodni cevovod (NL DN 450, 350, 300) proti Pivki v novi trasi skozi mesto Postojna ter se z regulacijskim objektom v Zalogu ponovno poteka ob trasi obstoječega cevovoda. Na tem delu cevovoda so direktni odcepi za napajanje visoke, srednje in nizke oskrbovalne cone mesta Postojna. Visoka oskrbovalna cona mesta se napaja le iz tega cevovoda. Omrežje srednje in nizke oskrbovalne cone je priključeno na glavni cevovod preko regulacijskih ventilov in se dodatno napaja preko obstoječih vodohranov (skupne vsebine okoli 1000 m3) na Soviču, ki zagotavljajo rezervo vode za gašenje in izravnavo konic porabe.